Tumblelog by Soup.io
 • wombinka
 • gdziebezkapci
 • karmacoma
 • guyver
 • trayor
 • Atomico
 • rollinsonowa
 • paranoid
 • rudgierd
 • marvelous
 • malapicza
 • addicted12
 • creativesuccessalliance
 • valsqld
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
3800 9ff6
Reposted fromrisky risky viajudelaw judelaw

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
6163 fc0a
Reposted fromretro-girl retro-girl viadontforgot dontforgot
2118 297d 500
Reposted fromtichga tichga viaRedHeadCath RedHeadCath
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
2530 b629
Reposted frompeper peper viabesomeoneelse besomeoneelse
2818 8ce0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
1249 7c7f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse

June 12 2017

1913 d5d4 500
Reposted fromkaiee kaiee viackisback ckisback
2920 5d7f 500
Reposted fromkelu kelu viackisback ckisback
2451 16c0
Be like hippo
Reposted frompankamien pankamien viawaplue waplue
Reposted frombluuu bluuu

June 11 2017

4769 8031
Reposted fromscorpix scorpix viackisback ckisback
9160 b55b
Reposted fromkurna kurna viaRedHeadCath RedHeadCath
Reposted fromoll oll viaRedHeadCath RedHeadCath
6117 034c
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viacheersbaby cheersbaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl